top of page
ИНОВАТИВНА ТЕРАПИЯ С ИРНК ВАКСИНИ ПРИ ГЛИОБЛАСТОМ

ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ

Иновативната терапия с иРНК ваксини би осигурила както превенция, така и лечение на заболяването и би предоставила възможности за дългосрочно лечение, което ще намали значително разходите на здравни ресурси и ще осигури по-добро качество на живот на пациентите.
От иновативната фармацевтична индустрия в Европа.

Глиобластомът е малигнено заболяване с предилекционна локализация в главния мозък,

Глиобластомът е малигнено заболяване с предилекционна локализация в главния мозък, но може да засегне мозъчния ствол, малкия и гръбначния мозък. Този тумор се характеризира с ускорен агресивен растеж и дифузно разпространение в околните тъкани. Симптомите се развиват за кратко време и включват гадене, повръщане, тежко главоболие, което се дължи на повишеното вътречерепно налягане, слабост, сетивни промени, координационни нарушения и в зависимост от локализацията на тумора могат да се наблюдават пристъпи. Състоянието води до нарушения във физическия капацитет и психичното здраве. Това предизвиква бързо влошаване на качеството на живот на пациентите. Лечението на глиобластом изисква мултидисциплинарен подход, включващ както дейността на онколози и хирурзи, така и палиативни грижи.


Освен това успехът на терапията зависи от множество фактори, сред които възраст на поставяне на диагнозата и анализ на молекулярни биомаркери. Въпреки че хирургичното лечение може да осигури потенциално повишаване на преживяемостта на пациентите, то изисква значителни разходи на публични средства. Финансовият аспект в лечението на глиобластом е водещо предизвикателство за здравната система. Терапията с ваксини с информационна РНК – иРНК се осъществява чрез въвеждане на нуклеотидна последователност от иРНК в клетката. Тази последователност кодира специфичен за заболяването антиген. След като се осигури неговата синтеза в организма, имунната система е способна да го разпознае и да осигури ефективен имунен отговор. Производството на този вид ваксини се осъществява по-бързо и е свързано с по-малко разходи, в сравнение с изработката на конвенционалните ваксини. Освен това, този вид терапия предоставя по-голяма безопасност за пациента, тъй като не съдържа инфекциозни агенти. Ваксините с иРНК са няколко вида. Първите са нерепликиращи – този тип ваксини осигуряват въвеждане на иРНК в клетките, където след това се образува специфичния антиген. Вторите са саморепликиращи се в in vivo условия – нуклеотидната последователност от иРНК на патогена се съчетава с допълнителни последователности от РНК, което осигурява ефективно копиране на наследствената информация при постъпване в клетката. Третият вид също са нерепликиращи, те се основават на употребата на дендритни клетки, взети от проба на пациента, в които се интегрира иРНК и след това отново се въвеждат в организма.


Този иновативен терапевтичен подход допринася за стимулиране на функциите на имунната система, с което се осигурява ефективно отстраняване на туморните клетки. Ваксините с иРНК биха предоставили значителни терапевтични възможности за лечение на глиобластом в дългосрочен план. Те биха допринесли за повишаване на преживяемостта на пациентите и устойчивостта на здравната система. Тази терапия би могла да осигури увеличаване на социалните и икономическите ползи за обществото. Терапевтичният потенциал за лечение както на ракови, така и на инфекциозни заболявания, е обект на над 20 клинични проучвания, от които голяма част са във фаза I и II. Ваксините с иРНК се разработват за лечение на широк спектър от ракови заболявания, сред които най-големи усилия са насочени към терапия на глиобластом и неопластични заболявания на кръвта.


Глиобластом: Какъв потенциален пробив очакваме?

Иновативната терапия с иРНК ваксини би осигурила както превенция, така и лечение на заболяването. Този терапевтичен подход би могъл да промени парадигмата в лечението на глиобластом, тъй като би допринесъл за повишаване на преживяемостта след поставяне на диагнозата и би осигурил множество ползи както в социален, така и в икономически аспект. Терапията с иРНК ваксини би предоставила възможности за дългосрочно лечение, което ще намали значително разходите на здравни ресурси и ще осигури по-добро качество на живот на пациентите.


Как това ще помогне на пациентите?

Наличният терапевтичен подход за лечение на глиобластом включва хирургични интервенции за намаляване на вътречерепното налягане, отстраняване на туморната тъкан и диагностициране. Освен това, лечението се съчетава с химиотерапия или лъчетерапия, с цел забавяне на туморния растеж и предотвратяване на рецидивите. Това изисква значителни разходи на здравни и обществени ресурси. Терапията с иРНК ваксини би допринесла за повишаване на преживяемостта на пациентите след поставяне на диагнозата и подобряване на социалните взаимоотношения. Осигуряването на по-добро качество на живот би намалило емоционалния и физическия дискомфорт, който предизвиква наличната терапия. Повишената преживяемост би осигурила по-пълноценна професионална ангажираност и икономически принос към обществото. Иновативната терапия с иРНК ваксини би допринесла за подобряване на трудоспособността на пациентите и намаляване на зависимостта от здравни грижи. Повишената ангажираност на близките в грижата за пациентите води до влошаване на качеството на социалните взаимоотношения. Терапевтичният подход с иРНК ваксини би облекчил емоционалния и физическия натиск както върху пациентите, така и върху техните близки. Това ще осигури подобряване на психичното здраве, повишена работоспособност и финансова независимост.


На колко пациенти може да се помогне?

Честотата на случаите на глиобластом в Европа е 3,2 на 100 хиляди души. Той представлява 47% от всички диагностицирани тумори на централната нервна система. Заболяването е свързано с ниска преживяемост и влошаване качеството на живота на пациентите. Това е резултат от значителните промени във физически и психически аспект, които се дължат на пристъпите, безсънието, умората и трудностите, с които е свързано наличното лечение. Иновативната терапия с иРНК ваксини би осигурила подобряване на социалните взаимоотношения с близките и намаляване на емоционалното натоварване, което предизвикват наличните терапевтични подходи. Новото лечение би позволило предотвратяване на рисковете за здравето от инвазивния и токсичен характер на конвенционалната терапия. Понижената зависимост от здравни грижи би подобрила работоспособността на пациентите, което ще осигури по-пълноценна финансова и икономическа продуктивност.


Какво ще е потенциалното въздействие върху здравните системи в Европа?

Терапията с иРНК ваксини ще допринесе за облекчаване на натиска върху здравната система и по-ефективно разпределение на здравните грижи и ресурси. Иновативният подход с иРНК ваксини притежава както терапевтичен потенциал, така и способност да осигури превенция на прогресията на заболяването. Това ще допринесе за понижаване на разходите за лечение и по-ефективно възстановяване на работоспособността на пациентите. Повишената преживяемост ще осигури намаляване на хоспитализациите и подобряване на достъпа до здравни услуги. По този начин ще се предоставят възможности за по-бърза и ефективна диагностика за повече пациенти.


ДИСКЛЕЙМЪР

Описаните по-горе терапии към момента са в процес на разработване и не са достъпни за пациентите в Европа, в това число и България.  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Youtube
bottom of page